Herr fläderbärsproducenten,

Karl-Rudolf Lundgren,

informerar och kommenterar lokala och världsvida händelser!
Hem.html
 

Fläderbärsproducent Karl-Rudolf Lundgren i Runhällen informerar och kommenterar!


Sänt 25 januari.

Karl-Rudolf Lundgren å Runhällen berättar att...


Religioner har bekämpat varandra i 2000 år. Ändå bottnar de i en och samma Gud. Allihop!


De senaste veckorna har präglats av skarpa skott, död och förlamning, tillsammans med det simpla budskapet "Bara vi sitter å den rätta sanningen. Ingen får häda vår profet."


Provokation av religiös natur har blivit vanligare, dvs. några få ser sig ständigt provocerade och har egentligen bara sänkt ribban till nära noll-nivå, förklarar Karl-Rudolf, själv erfaren karikatyrritare. Jag är egentligen specialiserad å två personligheter; Scarlet Wolf och Carola Schen, men kan stundom rita en och annan profet, avslöjar Karl-Rudolf med illa dold belåtenhet. Jag tänker närmast å Göran Persson, förtydligar han.


Men allvarsamt å sammanhanget blir det först när det riktigt heliga blifva hånat. Allt handlar ju ytterst å sist om tandkräm. Pepsodent! Tidigare fanns vissa primitiva avarter i folktron, som saltat vatten eller att skära tänder nattetid. Men, med Pepsodent föddes alltings framtid och välsignelse. Där finns vissa avarter, men de äro alla fel ute. Colgate...Rena irrläran. På senare tid har Sensodyne och även Oral-B dykt upp på arenan. De äro icke harmlösa, utan lockar människor fel. Att avbilda Pepsodent, att göra karikatyrer av den enda sanna är kätterskt och skapar upprördhet. Ja, det är provocerande, för att inte säga kränkande mot oss alla som tror på Pepsodents renande kraft. Ja, förkunnar Karl-Rudolf med emfas och röda kinder, så lär oss skrifterna å Tandläkarhögskolan. Tvivlen icke å dess helande kraft.....Sänt 24 januari 2015


Riksidrottsförbundet

har tagit starka intryck av den betygsfria skolan, upplever Karl-Rudolf. Skola man således vid nästkommande svenska mästerskap införa ny regler, att tills vidare försöksvis tillämpas å höjdhoppstävlingen och spjutkastningen. Någon besvärande ribba ska inte läggas å hoppställningen, erfar den förundrade allmänheten. Istället ska den tävlande efter genomfört hopp medelst intervju förklara hur hoppet upplevdes och vilken höjd som troligtvis passerades. Det ska därför inte dröja länge, menar Karl-Rudolf förnöjt, förrän svenska idrottsmän göra strömhopp å närmare 3 meter.

Likaledes skola tävlingar i spjutkastning ske utan det ack så riskabla momentet med flygande vassa spjut och kan inte bara risken för kroppsskador minskas, utan ska det inte dröja förrän svenska spjutkastare förpassar finska d.s. till en svunnen tid och bliva först med att passera 100-metersvallen.

Se där vad som kan åstadkommas när man släpper tänkandet fritt, avslutar Karl-Rudolf och nickar vänligt mot de närvarande.


Vänsterpartiet  

har i en presskommentar framfört en alternativ och progressiv metod för att ersätta prov, tentor och betyg med ett skolsteg av hittills oprövad dignitet. Skola således elever obligatoriskt närvara vid skolans vin-café, (ersätter skolbiblioteket) för att därstädes diskutera betydande frågor såsom "föreligger egentligen någon skillnad mellan manifestation, demonstration och revolution?" eller "tre skäl till att den röda T-tröjan är att föredra även vid bröllop, barndop och teaterbesök!"

Karl-Rudolf, som var närvarande vid pressmötet, menar att ett annat obligatoriskt ämne borde vara "hur man rätt nyttjar gaffel och kniv vid middagsbordet eller varför gylfen bör hållas stängd i större sällskap." Däremot är det högst osäkert om detta ämne är möjligt att införa före gymnasieskolan, spekulerar Karl-Rudolf. Karl-Rudolf har en tid känt obehag och griper nu in i samhällsdebatten.


Betygsspecialisterna

inträffade före jul, en kommission som gärna vill förstärka den svenska skolan med en gnutta kvalitet, och rekommenderade betyg för fjärdeklassare.

Efter jul anlände Betygsexperterna, en annan kommission som företrädesvis vill halvera arbetstiden för lärare samtidigt som lönen ökar till hart när det dubbla. Betyg äro icke nödvändiga, då ingen vetenskaplig studie så här långt påvisat att trivseln ökar på arbetsplatsen för lärarpersonalen.

Regeringen står villrådig och vill tillsätta ännu en kommission. Men Karl-Rudolf, den ständigt redlige, har redan dragit nödvändiga slutsatser. Det gäller att skapa den harmoniska kompromissen för att glädja alla lika och förarga alla lika. Betyg bör därför sättas å varannan elev under varannan termin och å varannan skola, förklarar Karl-Rudolf med ett överslätande leende som ingen annan kan presentera.


Sänt 8 september.

Karamellroboten Astrid kritiseras.
Karamellsorteraren Astrid, som glatt så många barn med sina färgglada påsar å blandade karameller, har tillfälligt utlånats till Valnämnden i Runhällens kommun för att under valdagens kväll snabbräkna inlämnade valsedlar. Nu oroas man över att det kanske inte blir den success man hoppats å. Efter provräknande å undersökningstestet, fann man att resultatet kunde anses tvivelaktigt. Räkningen av valsedlar å prov gav vid handen att Centerpartiet tilldelats 83 %, medan återstående 17 % benämndes osäkra väljare.
Detta är en stor besvikelse, förtäljer Valnämndens ordförande hr Segerstad.
Det fattas inga lösa skruvar å Ester, försvarar sig fr karamellbutiksinnehavare Eva Björk. Och därtill är hon väl smord med egenframställd rapsolja, lägger hon till. Men jag ska ge hr Segerstad en god rabatt å hyrpriset, avslutar fr Björk.
Tillfrågade Karl-Rudolf menar dock att resultatet är fullt möjligt, kanske rent av sannolikt. Nog bör Astrid fullt ut givas chansen att räkna så att personalen kan gå hem redan kvart över åtta och följa valet å televisionen. Skulle en felräkning ändå uppstå, torde ett nybildat fullmäktige hart när inte leda till sämre politik än som redan råder, lugnar Karl-Rudolf.

Hårda handskar
säger sig regeringen ämna taga i bruk med de kommuner som vägra tillåta privata alternativ å äldreomsorgen. Som tur är finnes nu en sådan privat utförare här i Vård- och omsorgsskrapans sjunde våning i centrala Rödmossa, säger fr omsorgschef Ida H. Tall- Hedemark å Runhällens Allehandas förfrågan, i det att städning och matlagning hos samhällets äldsta innevånare, ungfröken Klara Dag (102), helt och hållet sköts av hennes dotterdotter fr Stina L., å rent privat och oavlönad basis.
Karl-Rudolf framhåller i en kommentar vikten av att LOV äntligen kommit i välbehövligt bruk.

Ny skolreform.
Vid en välbesökt presskonferens å skolkökets personalmatsal, meddelade skolnämndens starke man, hr fritidspastor George M:son-Fridell att han ha i åtanke besluta om en ny skolreform. Har han en längre tid noterat att främst de licensförsedda lärarna hava en tydlig tendens att sätta låga skolbetyg å lärjungarna, alltför fastlåsta vid elevernas måttliga kunskaper. Den statistiken måste vi nu ändra å för att göra skolan mer populär och locka folk till inflyttning och skola således eleverna fortsättningsvis åsätta betyg å sig själva.
Karl-Rudolf ser skolreformen som ett tydligt demokratiskt inslag i den annars så konservativa skolvärlden.

Svaga matematikkunskaper.
Mer än var fjärde elev (16,5 proc.) å Rödmossa Realläroverk klarar inte matten i tredje ring, har Karl-Rudolf räknat ut och menar att målet måste förbättras till minst en tredjedel.

Isolering väntar omvärlden.
Stora sparbeting tvingar kommunerna att nedlägga turist-& informationskontoren å Kroksbo och Runhällen. Omvärlden kan därvid riskera helt förlora kontakten med Rödmossa, vilket vore ett förkrossande öde, menar Karl-Rudolf.

Runhällens kommun
söker en häftig och slående slogan, meddelar fr infodir. Anna Skvatt å kommunkontoret vid en informell träff med press och politiska partier. Hon har själv nära nog enhälligt beslutat att kommunens nya slogan skola lyda ”Runhällen – mer än bara ingenting”.

Kommunens ekonomi
är nu starkare än på länge tack vare kronkursens förstärkning mot såväl dollar som japanska yen, meddelar en lättad fr. kommunalrådet, grusgropsägare Hildur af Palle.


Sent 26 augusti.

Framsynt begäran.
Kommunkontoret å Runhällens kommun meddelar att Rödmossa Fotbolls- och Skidlöparförening inkommit med begäran om tillstånd att sälja varm korv utan tillstånd vid föreningens arrangerade idrottskvällar. Beslut i ärendet kommer att fattas så snart tillstånd från miljökontorets juristkonsult (fr stjärnadvokat Svea von Boysen) har erhållits. Enligt Karl-Rudolfs mångåriga erfarenhet av otillåtna utbjudningar behövs inget liknande tillstånd, rapporterar Runhällens Allehanda.

Mord eller…
Stort beröm och dagens ros till veterinärpraktikant Lisa Hårdh för att du kom så snabbt till oss när lilla gubben var dålig och måste avlivas.

Vem där
heter den uppskattade kändisboken, som så populärt låter beskriva s.k. kändis- och innefolk till såväl namn, bild och som intressen vid sidan av att hänga å Rödmossagallerian. En vidareutveckling av denna klassiker utkommer inom kort å Pingstkyrkans bokhandelsförlag. Där presenteras Runhällens mest kända och okända personer samt redovisas deras obetydliga insatser i samhällsliv och politik. Intresset av att få deltaga uppges ha varit stort.

Brist å platser
råder det f.n. å Rödmossa sjuk- och omvårdnadsklinik och har problemet accelererat och blivit alltmer skriande. Sjukhusledningen låter därför bygga till ett hundratal meter korridor för att där inrymma de mest akuta fallen. För att administrera dessa flyttar sjukhusdirektören med kansli in i de moderna sjukrummen, som ju ändå inte brukas av patienterna.


Sänt 19 augusti.

Slutförvaring.
Ryktet att slutförvaringen av Centerpartiets bortförda återstod av Stureplansmanifestet kommer att ske å Karl-Rudolfs fläderbärslada dementeras kraftfullt och med livliga gester av kommunalrådet, fr grusgropsägare Hildur af Palle, även om fläderbärsproducenten är mer förtegen i frågan, erfar Runhällens Allehandas (RA) nyhetsredaktion.

Känd politiker bortröstad.
Rödmossa partiets (RP) ordf., tillika fullmäktigeledamoten och kioskägare hr Ewert Hastigs medverkan i det omtyckta TV 4-programmet Taktfast, blev dessvärre kortlivad. Hans danspartner frkn konferensvärdinnan Tilda Munter (27), var mycket besviken och hävdade att allt som kan hålla hr Hastig borta å dansgolvet välkomnas intensivt.

Ny motion.
I en gemensam motion till kommunfullmäktige yrkar de allianspartier som, enligt aktuella opinionssiffror riskerar hamna under den s.k. spärren vid ev. nyval, att en pott stödröster snarast inrättas, å det att demokratin i ett för resp. parti kritiskt läge kan säkerställas.

Kravprofil
å den nye partiledaren (S) har nu utvecklats av profilkommittén för den lokala arbetarkommunen. Av profilen framgår att den nye partiledaren inte nödvändigtvis behöver vara kvinna, men inte heller gärna man, vara karismatisk och självständig, men mycket hörsamt lyssnande till kongressen. Den nye ledaren bör ha stor erfarenhet och samtidigt vara s.m.s. ett oskrivet blad.

Den ledande politiker
som nyligen medförde sin fru å ”studieresa” till London, på skattebetalarnas bekostnad, erkänner nu att han – som han uttrycker det – gjort ett grufligt misstag. Han skulle egentligen ha medföljts av sin älskarinna. Politikern har för övrigt ingen ytterligare förklaring å det inträffade, men det har hustrun, uppger Runhällens Allehanda (RA).


Sänt 13 augusti.

Avgift jämte
skattetillägg samt moms (även å skattetillägget) för snöröjning ska utgå även vid fortsatt barmark. Förliden vinter, som var helt snöfri (i strid mot Kommunstyrelsens budgetförslag) vållade avsevärt avbräck å Runhällens kommunala ekonomi och måste vederbörligen förhindras, åpekar kommunalrådet, fr grusgropsägare s Hildur af Palle, som vanligt beredd att taga ansvar.

Besparingar.
I insnålande syfte kommer Runhällens kommun icke att utskicka några julkort innevarande år. Istället skall denna porto- och julkortssumma läggas å kommunens trivselkassa. Information om denna nyordning kommer inom kort att per brev utskickas till alla kommunens medborgare.

Valberedningen
inför Rödmossapartiets (RP) extra årsmöte har tvångsrekryterats, då det visat sig vara omöjligt övertala någon att frivilligt ställa upp, omtalar styrelsens ordf., tillika fullmäktigeledamoten och kioskägare Ewert Hastig.

Populär lokalteve.
Rödmossa lokalteve är i högfullt arbete inför kommande underhållningsprogram med att utse gäster i den uppskattade serien Bröderna Timell Show. F.n. ligger programidén högst upp å listan hos programproducenten, då detta program inte funnit en enda gäst som vill vistas i studion samtidigt med Rödmossa partiets (RP) ordf., tillika fullmäktigeledamoten och kioskägare Ewert Hastig. Det innebär att vi inte drabbas å några kostnader och kan lätt hålla årets budget, förklarar belåtet hr programdirektör Steve Ehrling.

Tåg i rätt tid.
Uppståndelse rådde och många nyfikna trängdes å Rödmossa Centralstation sistlidna torsdag. Karl-Rudolf var närvarande och överlämnade blommor till lokföraren av nattexpressen mellan Runhällen och Rödmossa. Det var det första tåget på åtta år som lyckades ankomma stationen å rätt tidtabell.


Sänt 5 augusti.

Rödmossaborna vill inte rösta.
Vid senaste opinionsundersökningen av den politiska inställningen i Rödmossa, tyckte opinionen att valet inte borde äga rum och att man i varje fall inte hade för avsikt att rösta. Opinionsinstitutet å Runhällen måste av besparingsskäl begränsa antalet utfrågade personer och man nöjde sig i det aktuella fallet att enbart tillfråga hr Viking Blom, när man stötte på honom utanför Systembolaget där han gärna vistas. Viking Blom är Rödmossabo sedan många år. Men grejerna han går på om dagarna är insmugglade från Sydamerika.

Populära musikanter spelar upp.
Vid senaste träffen å Runhällens hembygdsgård var det kaffe med dopp och dans till kramgoa låtar. Bandet som spelade tango och vackra valser är välkända Bandidos, som mest är kända för häftiga motorcyklar och ett och annat bankrån. Men som mjukmusikanter äro de oöverträffade, avslöjade hembygdsföreningens ordförande, hr Staffan Tall.

Programledare sökes.
Hembygdsgården i Runhällen satsar å trivselkvällar med charm och behag. Söker hembygdsföreningen därför en programledare som gärna är utbildad i snickerier, design eller allmänt kunnig å kläder och ärtiga smycken. Kunskap om matlagning är ett plus, förklarar hembygdsföreningens ordförande, hr Staffan Tall. Har vi noga studerat rikstelevisionen och därvid uppmärksammat att ärenden som krig och jordbävningar inte äro å ropet. Fastmer säljer glättiga avsnitt om årstidens måsten vad avser kläder, häftiga skor och ett och annat grillrecept med tillhörande roséviner synnerligen väl. Enär antalet lämpade charmpersoner är begränsat hoppas vi att bröderna Timell eller Ernst Kirschsteiger ska nappa å vår annons.


Sänt 28 juli.

Viktig varning.
Alpina chefen å skidbackarna å Runhällens slalom- och off-pist anläggning, varnade tidigt idag för starkt ökad lavinrisk å stora backen. Karl-Rudolf reagerade och ringde upp anläggningen och efterfrågade grunden för denna varning. ”Vi befinner oss dock i slutet av juli månad och vädret har varit kokhett i flera veckor nu”. Talesmannen menade dock att efter senaste snödjupsmätningen i början av mars, hade analysarbetet kraftigt försenats, särskilt sedan assistenten å lavinlaboratoriet dragits med i en oväntad lavin och blivit långtidssjukskriven. När nu resultatet äntligen ligger klart för delgivning, vill jag inte undanhålla resultatet å våra skidturister vid risk att någon kommer till skada, förklarade den ansvarskännande personen. Karl-Rudolf insåg plötsligt att han inte hade någon ytterligare fråga.

Tuff golfturnering.
Runhällens hart när världsbekante Åretrunt-golfare, unge hr Sigurd Brosk, vann den senaste golftouren å Runhällen Open i hård konkurrens. Även kommunalrådet deltog, men hamnade en rejäl bit över par. ”Det är samma sak med ditt golfspel som med kommunekonomin, det blir för mycket”, skrek en överförfriskad åskådare, som emellertid snabbt brottades ned av rådets partikamrater.
Vid den efterföljande tidnings- och tv-intervjun, förklarade unge hr Brosk för Runhällens Allehanda, att tävlingen varit jämn och hård och hade han inte bytt sin våta sidenskjorta å nionde hålet, vet man aldrig hur det slutat. Dessvärre hade jag glömt min eau-de Cologne inne i klubbhuset, men det gick ju bra ändå. Karl-Rudolf framhöll därvid att det handlar om stora påfrestningar och prestationer för såväl tävlande som publik. Kanske en ny bragd, något för idrottsgalan i januari, avslutade han.

Personalbrist hotar.
Bristen å sjukvårdspersonal, som traditionsenligt drabbar vårt land sommartid, har nu även nått vårdcentralen i Runhällen. Vi befinner oss i en besvärlig situation, förklarar platschef, överläkare fr Gemena Oldswall. Normalt ska vi ha 28 personer i tjänst för att fullt ut bedriva vår verksamhet så att människor får granskade blodvärden, blodtryck och plåster i vederbörlig mängd. Men nu har en av de anställda tvingats stanna hemma för hösnuva och det råkar vara kassören och receptionisten. Vi får alltså inte längre betalt för våra tjänster och börjar så smått att gå å knäna. Samtidigt har detta betalningsvacum noterats av befolkningen och strömmar man nu till i stor mängd, inte alltid för någon åkomma, men för att få träffas och utbyta lite vardagsskvaller. Karl-Rudolf säger att situationen är akut, närmast prekär då befintliga bemanningsföretag har allt att tillgå utom kassörer.

Sjöfyllerilagen tillämpas hårdare.
Inom hela riket har sjöfyllerilagen börjat tillämpas med fastare hand. Nu har det första åtalet även ägt rum mot en person från Rödmossa för brott mot nämnda sjöfyllerilag, berättar en förtjust Rödmossabo, som saknar fisketillstånd. Det handlar om den mångårige amatörfiskaren Emil Hurtig, som ofta syns å Rödmossafjärden i sin snart hundra år gamla eka. Emil Hurtig är en flitig och rapp gös- och gäddfiskare, som under många år försett grannar och bekanta med nyupptagen fisk, till glädje och belåtenhet. Men en illasinnad ortsbo utan fisketillstånd tyckte sig se att Emil vid ett tillfälle lutade en flaska mot munnen och förställde sig att flaskan kunde innehålla Aqua vit och anmälde Emil hos Runhällens Landsfiskalskontor. Vi ser allvarligt å denna händelse, förklarade sommarvikarierande fiskalen. Visserligen är hastigheten normalt inte så hög i en eka. Men lag är lag och rätt är rätt, tyckte Karl-Rudolf, som personligen inte tilldelats någon Gös sedan länge.


21 juli.

Inte alls.
Det har en tid ryktats att en fullmäktigeledamot, bördig från Rödmossa, håller för ofta i glaset, om man får uttrycka saken sålunda. Karl-Rudolf ombads vid en träff å Runhällens äldreboende, där båda fanns å plats, att lägga sin syn å saken. Dricker inte den mannen för mycket, sporde redaktören från Runhällens Allehanda (RA) rättframt.
Nej, inte alls, menade Karl-Rudolf. Du ser tydligt när vederbörande försöker stoppa en smörgås i munnen, hur kraftigt handen darrar och skakar pga. av det förstörda nervsystemet. Nej, jag vill påstå att han inte dricker för mycket. Han spiller säkert ut det allra mesta.

Framstående fotbollsspelare.
Ja, det är precis vad fotbollsklubben i Runhällen lyckats rekrytera å senaste tid. Det är en ung och spenslig person, som har särdeles svårt att hålla sig å benen utan att göra sig till. Han faller ständigt och ådrar sig den ena fri- och straffsparken efter den andra, förklarar den jublande tränaren. Ändå har han inte deltagit i någon av FIFA:s arrangerade fallkurser. Han är en naturbegåvning. Vi har vunnit alla matcher sedan Sebastian kommit till laget och ser fram emot att vinna serien denna säsong och det blir i så fall första gången sedan klubben bildades 1933, säger den stolte klubbdirektören. Vi förhandlar nu med hans yngre bror, som lär bara ännu vingligare å benen. Han skulle förstärka vårt lag och göra oss oövervinnerliga.

En kvinnlig tiggare
utanför entrédörren till systembolaget i Rödmossa satt och delade ut pengar till de förbipasserande. Jag vill bara unna de trevliga människorna ett gott vin. Det förbättrar blodvärdena, förklarar hon. Tidigare försörjde hon sig å traditionellt tiggeri. Men sedan hon vunnit 5 miljoner å Triss, har hon helt lagt om verksamheten, förklarar hon å bruten svenska till en överraskad Karl-Rudolf.

Glasögon inte till glädje.
En liten rar gumma, bosatt sedan födseln i Runhällen, bestämdes sig plötsligt några dagar innan hon skulle fylla nittio, att uppsöka optiker. Glasögon hade hon aldrig ägt, men kanske var det dags. Glasögonen kunde avhämtas efter mindre än tre veckor och gumman förklarade sig vara nöjd. Men när Karl-Rudolf träffade henne en kort tid senare lät hon snarast irriterad. Förstår han, att tidigare hade jag då rakt ut aldrig några problem i trafiken, sa gumman. Men nu när jag fått glasögon så kommer det bilar från alla håll, sa hon och snöt sig förargad i förklädet.


Sänt14 juli.

Turistchefen i Rödmossa,
betydande förort till Runhällen, fr Eva Öst, har i skrivelse till SMHI begärt att chefsmeteorologen å Rödmossa väderstation snarast ska avskedas alternativt bytas ut. Under hittillsvarande vår och sommar har hr meteorologen inte förmått att erbjuda annat än regn och kylig blåst. Det borde inses att när semesterperioden träder å full kraft, vilja folk erbjudas väder för bad och utomhusäfventyr. Inget av detta har åstadkommits och även turisterna har uteblivit, klagar turistchefen. Ingen har besökt runstenen å centrala Runhällen, ej heller loppisladan, ja inte ens loppisladans ägare. Så kan vi inte ha det och jag väntar mig en mer positivt inriktad meteorolog, avrundar fr turistchefen.

Karl-Rudolf framhåller att liknande krafttag har han väntat å länge nog. Fläderblommorna å odlingarna har spolats bort i skyfallen och måste jag därför räkna med betydande inkomstförluster. Sådana meteorologer vilja vi icke hav i vår bygd, manar Karl-Rudolf till en tydlig appell.

Går som tåget
är ett uttryck som förlorat sin betydelse, menar Karl-Rudolf. Morgonpendeln mellan Rödmossa, förort till Runhällen, och Enåker centralstation är numera ständigt försenad, upplyser Karl-Rudolf med bister min. Järnvägsbolaget å sin sida försvarar sig med att det ständigt sitter vilande fåglar å strömförande ledning och därmed måste tåget stanna efter krav från lokala naturskyddsföreningen. Karl-Rudolf menar sig dock ha lösning å problemet. Kastar man regelbundet ut lite skorpsmulor och kokta makaroner längs banan, ska det inte dröja länge förrän tågen kan passera å tidtabell, menar han.

Perverst beteende
har en kvinnlig fullmäktigeledamot från Runhällens södra förorter blivit utsatt för å senaste tid. Anmälan har lämnats till polisen i Runhällen och kan man därstädes utläsa att ledamotens lilla gula bil blivit attackerad och stundtals påsatt av grannfamiljens tupp. Kan tänkas att den glada pastellfärgen givit tuppen en känsla av att fordonet var en glad och villig unghöna.
Grannfrun befann sig emellertid i en förlägen situation och vill gärna återuppbygga grannsämjan. Så blev det att den gula bilens ägare med man bjöds å middag nästkommande fredagskväll. Tuppen deltog å högsta grad, i form av en gryta benämnd coq au rouge. Förlåtelsegraden var hög och alla skildes i bästa stämning. Gula bilens ägarinna förklarade senare till Karl-Rudolf att tuppen i alla fall hade god smak, huru nu detta uttalande skulle tolkas.

Det är tydligt
menar Karl-Rudolf, att politiken inför kommande val inte längre är så tydligt avläsbar. Å ena sidan är socialdemokraterna otydliga med vad man vill, medan moderaterna å andra sidan är synnerligen tydliga med vad man inte vill. Det kanske blir väl vagt att ta ställning till å valdagen, oroar sig Karl-Rudolf.Sänt 8 juli.

I en skrivelse
till fr borgmästare Astrid Blom, tillika kommunfullmäktiges ordförande, i egenskap av högsta rättsvårdande instans härstädes, klagar hr f.d. bedragare, svamp- och bäruppköpare Hugo Skojander å uteblivna skadestånd för tillfällen då han stått åtalad för diverse brott, för vilka han ej kunnat fällas i brist å bevis. Känner jag mig diskriminerad gentemot andra som uppburit stundom avsevärda skadeståndsbelopp, understryker hr Skojander och kräver likhet inför lagen.
Karl-Rudolf, som själv blivit utsatt för hr Skojanders framfart, då han sålde ett betydande parti fläderbär, utan att därefter erhålla ekonomisk ersättning vill ej lämna någon kommentar då Runhällens Allehanda (RA) frågar därom. Innan mikrofonen hunnit avstängas, råkar han dock hävda att hr Skojander borde tilldelas en fet smäll. Reportern ber om en utveckling av kommentaren, men Karl-Rudolf som insett fadäsen säger bara att hr Skojander är snäll.

Arg skattechef varnar.
Gud nåde den som skatteplanerar fram till kommunens nedläggning. Se där den stränga maning som ekonomihandläggare, hr Rasmus Tvåhörning, avfyrar mot alla skatteskyldiga i ett följebrev till den nya och sinnrika deklarationsblankett, som Skatteverket nu äntligen släppt till de ivrigt väntande deklaranterna. Efter kommunens upphörande är det åter tillåtet med sinnrik skatteplanering, men inte nu, emedan alla pengar erfordras för utbetalning av arvoden och bonus till fullmäktiges ledamöter och ersättare för skicklig avveckling av en tidigare så blomstrande kommun.
Karl-Rudolf vill inte gärna lämna någon kommentar, vare sig kring nedläggning som storlek å  bonus, men hävdar att han ska lägga ett ärligt bud å den avrustade kommunmarken. Markpriserna äro ju låga, ja närmast diskreta och kan jag sålunda utöka mina fläderbärsodlingar äro detta välkommet. Jag vill därigenom samtidigt förhindra att den före detta kommunen upphandlas av Uppsala, som endast har å tanke att utöka planområdet för Sirius.

För att underlätta
voteringsprocedurerna i kommunfullmäktige har kommunstyrelsen ålagt Vittingedemokratiska partiet (VP) att i förväg uppge vilka förslag de kommer att rösta å, så att övriga partier icke av våda råkar rösta å dessa förslag.

Sänt den 1 juli 2014 direkt från Almedalen


Karl-Rudolf har å Runhällen Allehanda (RA) vägnar ombetts kommentera politiken å Almedalen. Jag menar, säger Karl-Rudolf, att Socialdemokraterna är otydliga med vad de verkligen vill ålägga folket, medan Moderaterna är mycket tydliga med vad de icke vill. Reportern ser inte helt nöjd ut när de skiljs.Sänt 23 juni.

Skarp beredskap.
Med beaktande av de oroligheter och våldsamheter som senaste tid utspelat sig å Europas östra delar, har hemvärnsföreningen i Runhällen beslutat om krafttag. Sålunda har hemvärnsenheten å Rödmossa, betydande förort till Runhällen, ålagts höjning av beredskapen till näst högsta graden, ”alert och vaksam” även under helgfri tid mellan klockan 1000 och 1730, meddelar hemvärnschefen Valdemar Hurtig, tillika aktierådgivare å Runhällens Enskilda Skandinaviska Handelssparbank.
Karl-Rudolf har icke svårt att förstå och enas med beslutet, ånär alla och vemsomhelst gärna vill se kanal 1-programmet ”Landet Runt” klockan 1815 utan störning och jour.

Färgsprakande fotbollsturnering
har organiserats av Runhällens hembygdsförening efter inspiration å pågående världsmästerskapen å detsamma. En större turnering avsparkas därför med såväl förmiddagspass som eftermiddagspass å Runhällens Arenastadium till publikens omätbara förtjusning. En match ådrog sig särskild uppmärksamhet och intresse med flertalet massmedia å plats, med skarpvässade pennor och ny-torkade kameralinser. Det var damfotbollens huvudmatch mellan förskolefröknarna å Rödmossa, betydande förort till Runhällen, och sjuksköterskorna å Runhällens äldreboende. Alla iklädda färgsköna sambadräkter med snålt tilltagna tyglängder, som vore det ransonering å blankt siden. Kampen var kanske inte så välspelad. Bollen var lika ofta utanför planen som på, men glädjen å publiken var likafullt å topp. När matchen så småningom avblåstes med resultatet 0 – 0, visste publikjublet inga gränser när det inom fotbollen så traditionstyngda tröjbytet ägde rum. Några fotbollshuliganer gav sig inte tillkänna i samband med denna turneringens höjdpunkt.
Karl-Rudolf som åsett matchen å bästa läktarplats, var så omtumlad av den behagfulla begivenheten att han inte förmådde åstadkomma någon kommentar till Runhällens Allehandas (RA) sportkrönika. Det enda han antydde var att han måste skaffa skarpare glasögon å nästa turnering.

Midsommardansen
i landet har just avnjutits med glädje och kransar å håret. Som Leksand stoltade med rikets längsta majstång, ville Runhällen inte vara sämre och presenterade den kortaste stång som den mångåriga traditionen någonsin upplevt. Runhällens starke ”man”, tillika jägarföreningens ordförande, kommunfullmäktigeledamoten, kokboksförfattare Hildur Essmansson, invigde stången med orden: ”Trampa inte ner pinnen som jag inköpt å Pressbyrån, nyligen omgiven av lakritsglass. Härmed invigd och nu startar vi dragspelet och dansen. Besök gärna våra tävlingsbanor. Första banan skytte å vargsiluetter med pilbåge, andra banan skytte å siluetter å Naturskyddsföreningens styrelse med armborst, tredje banan skytte å politiker, dessvärre i siluett, med grovkalibrig älgstudsare. Välkommen och skål!”
Karl-Rudolf som vara närvarande å särskild inbjudan, försökte hälla en varm och tillmötesgående stämning över festligheterna med orden: ”Kunna vi så icke avnjuta denna högtid med tanken att politiker numera äro mer sällsynta än vargar?”Sänt 12 juni.

Ett nytt parti
har redan skördat stora framgångar med flertalet procent. Partiet heter Revolutionärt Initiativ (RI) och har sitt högsäte i Rödmossa, betydande förort till Runhällen. Vänsterpartiet är för mjäkigt, förklarar partiledare Boris ”Putte” Kabel.
Vi vill se manifestationer, demonstrationer, konvulsioner, ockupationer och revolutioner varje fredag eftermiddag. Det ökar marknadshandeln betydligt, tillägger partisekreterare Vladimir Ossian Lindberg. ”Vad vill ni revoltera mot”, frågar reportern från Runhällen Allehanda (RA). Det finns hur mycket som helst, t.ex. kvaliteten å lingonsylt, förklarar Putte Kabel. Den innehåller på tok för lite socker. Dessutom allt trams om att kalla röda viner för viner, när vodka är en lämpligare benämning. Därmed skulle också procentsatsen kunna höjas betydligt. Ett rött vin under 55 % är inte värt att dricka till laxen, tydliggör Ossian med en avvisande gest. Därför är 55 % vårt gemensamma motto. ”Brukar man inte ha vita viner till fisk”, undrar reportern. Se där vilken småborgerlig attityd, menar Ossian. Röd hemmatappad vodka är den enda dricka som behövs.
Partiet räknar kallt med att erhålla 55 % procent å kommande val, men vill absolut inte komma in i riksdagen. Där sitter bara fjollor, förklarar Putte Kabel och viftar energiskt med sin morakniv.
När reportern återvänder till redaktionen tänker han på hur mycket enklare livet skulle ha varit om han valt att bli astronaut eller bokhandlare.

Arbetsförmedlingen
å Runhällen har under senast varande månad lyckats förmedla inte mindre än 700 fasta jobb genom att istället nedprioritera den månadsatliga statistikrapporteringen. För detta erhåller förmedlingen betydande kritik från Arbetsmarknadsverket, som betonar att statistiken har högsta prioritet enligt verkstyrelsens beslut. Två till tre förmedlingar per månad är högst tillräckligt, menar generaldirektör Sebastian Hård af Segerstam. Annars löper vi risken att Arbetsförmedlingen redan efter fåtalet år står utan uppgifter.
Karl-Rudolf som snabbinkallats som kommentator förklarar med ivriga gester att generaldirektören har rätt i sin kritik. Hur skulle vi inom massmedia annars kunna förklara den besvärande arbetslösheten å landet, om vi icke erhöll regelbunden statistik.6 juni 2014

Föreningen Passiva Föreningsdeltagare
genomförde stadgeenligt årsmöte sistlidna helg å Runhällens konferenscenter. Traditionsenligt var ingen närvarande.

Budget i Balans.
Kommunens budget kommer inom kort att nå fullständig balans, försäkrar skattechefen, hr Rasmus Krona och kommunalrådet, tillika grusgropsägare Hildur af Palle med gemensam övertygelse. Det enda som krävs är att våra intäktsprognoser överträffas med råge.
Det ska säkert kunna inträffa, förklarar Karl-Rudolf och hänvisar till att kommunen nu anslutit å Postkodmiljonären genom upphandling av tvenne lotter.

Brist å Systembolaget
råder nu å roséviner, meddelar systembolagschefen i Rödmossa, betydande förort till Runhällen med omnejder. Framgångarna för Feministiskt Initiativ har förorsakat en plötslig tillströmning av unga kvinnor med glöd i blicken och pastellfärgade halsdukar. De begär ständigt detsamma; en fladda Muscat Rosé, tack!
Karl-Rudolf blev själv tagen å sängen vid sitt senaste uttag av månadsransonen. Inte kunde jag å mina analyser förutsäga att just detta vin skull bli så populärt. Hade snarare trott å något sydfranskt.

Rätt medicin.
Radio Runhällen genomförde nyligen en intervju med Karl-Rudolf. Du har ofta en kritisk hållning å Hebypolitiken, inledde redaktören. Ändå bor du med tillförsikt å olika samhällen i kommunen där du flyttar runt likt resandefolket.
Jag bor visserligen i Heby kommun, förklarade Karl-Rudolf, men jag tar dagligen en dos kraftig medicin emot det.

Så mycket kärlek.
I samma radioprogram med Karl-Rudolf frågade redaktören å Radio Runhällen, apropå Feministiskt Initiativs plötsliga framgångar; hur Karl-Rudolf såg på kvinnor i allmänhet. Jag älskar kvinnor till 70 %. Resten står jag ut med, lade han till.Sänt 17 november, 2013

Avgiften
för lokalsamtal ökar kraftigt vid nyår, medan rikstelefonerandet blir billigare. Passa därför å att ringa edra Vittingesamtal när ni äro hos lanthandlaren i Järlåsa och spara en betydande slant, säger hr telefondirektör Staffan Jägermeister vid telefonmonopolskrapan i Vittinge. Karl-Rudolf förtäljer att metoden alls icke är ny. Så har han redan gjort de senaste tre åren, vilket icke helt har uppskattas av lanthandlaren.

Den livstidsgaranti
å samtliga produkter, som utlovats av nyöppnade F:a Klockor och Väggur i centrala Vittinge, har dessvärre visat sig inskränka sig till klockans egen faktiska livslängd, dvs. ca tre veckor, upplyser fr konsumentrådgivare, tillika ledamot av Beredningen för fritidssysselsättning, fr kroppsvårdskonsulent Stina Stark (C) och riktar ett varningens ord till allmänheten.

Sjukskriven
tills vidare har hr med. kand. och bydoktor Stigbjörn Varg, Gillberga vårdcentral. blivit å föranstaltan av härvarande försäkringskassa. Hotade näml. hr Varg att formligen spränga försäkringskassan genom massiv sjukskrivningsverksamhet, vilket dock bringats till ett slut genom kassans ingripande av samma slag. Hr Varg är normalt en varm och förstående person, som gärna beviljat sjukskrivning i samband med bl.a. den årliga älgjakten och dagarna efter de många årliga firmafesterna, förklarar Karl-Rudolf.

Förbjudet.
All s.k. kattmjölk av opastöriserad typ har med omedelbar verkan förbjudits i Vittinge med omnejder, meddelar hälsoskyddsnämnden. Däremot står det fortf. Handeln fritt att saluföra den inte fullt lika hälsovådliga s.m.s. halvtorra kattmaten av märket Nivella i 200-gramsförpackningar. Den är nämligen så populär bland pensionärer, att ett ramaskrik sannolikt skulle utbryta vid ett förbud mot denna produkt, säger hälsoskyddsinspektör av första graden fr Singoalla Fahlén.Sänt 11 september.

Enär flertalet
å marknaden tillgängliga tvättmedel vid en undersökning befunnits vara miljöskadliga och övriga tvättmedel enligt andra mätningar uppvisa negativ tvätteffekt, rekommenderar kommunkontorets miljö- och tvättrådgivare kommunens innevånare att tills vidare spara sin smutstvätt i väntan å att nya tvättmedel skola utkomma i handeln. Fläderbärsproducenten, tillika samhällsanalytiker Karl-Rudolf menar att detta kommunala förslag är berömvärt. Vi skola icke misshandla miljön, medan skjortor och underkläder med fördel kunna användas betydligt fler veckor å rad än människor vilja förstå, säger Karl-Rudolf i en kommentar till Vittinge Allehanda.

Rekord.
Vittinge borgmästare, tillika kommunfullmäktiges ordförande och smålantbrukare hr Jesper Listig förklarade i ett tal till Pingstkyrkans närvarande att de utgjorde en vital och viktig del i floran av folkrörelser i Föreningssverige. Av landets 9,5 miljoner invånare är mer än 28 miljoner engagerade i någon folkrörelse, berömde borgmästaren. Så är det säkert, menade Karl-Rudolf i en kommentar. Räknar vi även alla fritidspolitiker, blir summan säkert den dubbla, vilket vi skola vara oändligt tacksamma för. Se bara hur ömtåligt och ansvarskännande vår egen kommun blir trakterad, avslutar Karl-Rudolf.

Bra svar.
En välkänd politiker å Vittinge kommunfullmäktige hamnade i en stormig hög av demonstranter. Har du några frågor, undrade en av de demonstrerande. Nej sade politikern. Några frågor har jag inte, men jag har väldigt bra svar på det mesta.Sänt den 24 juli 2013

Turnélivet kräver
kondition och en god artist, berättar Karl-Rudolf, som just återkommit från Mongoliet. Jag har å ort och ställe gått en tvåveckors kurs i strupsång, en konstform som är mycket uppskattad. Åtminstone i Mongoliet. Nu ska jag ge mig ut i Parkerna och inleder å kommunägda Vittingeparken nästkommande onsdag. Det blir mycket om kommunekonomi och då lämpar sig strupsång synnerligen väl, menar Karl-Rudolf samtidigt som han provar sin nyinförskaffade sidendräkt med drakfigurer i guld.
Det låter som att intäkterna kan bli begränsade, säger VA-reportern och ser prövande å Karl-Rudolf. Det räcker förmodligen inte för att förbättra kommunekonomin och så kostar ju turnébussen en del, erkänner Karl-Rudolf. Hade vi bara varit minst två strupsångare skulle det säkert ha inneburit en betydande förändring.


Sänk rösträttsåldern till 16 år.
Se där ett nytt och vågat förslag från ett parti som har allt att vinna på att även barnen får komma till vallokalen. Karl-Rudolf har dock en delad mening i frågan och säger att en rösträttsålder från 16 år för allmänheten är bra, men att samtidigt rösträttsåldern för politiker bör höjas till lägst 40 år och 55 år för fotbollssupportrar.

Vittinge Trend Service Center
med frkn trendskapare Ava Carsson som föreståndare, öppnades i måndags med saxofonmusik och mousserande äppelmust. Av publiktillströmningen att döma var denna serviceinrättning efterlängtad. För den ringa penningen om 425 kronor plus moms kunde den villrådige få upplysningar och tips om aktuella trender inom hart när varje område: kroppsoljor, soft music, italienska viner, modefärger de kommande fyra åren, skiddräkter för After Ski, måleri och billig litteratur. Säkert blir centret en trygg punkt att luta sig mot, om man råkar gå vilse i innelivets nyckfulla strömningar. Karl-Rudolf säger sig vara nöjd över händelsen med orden; ”varje nytt arbetstillfälle är välkommet, även om innehållet är obegripligt”


Svart oliver
i stället för mandel i gröten, meddelar Fören. Viktväktarna i Vittinge. Den lömska mandeln rymmer nämligen ett skrämmande stort antal kalorier. ”Sant och sunt”, menar Karl-Rudolf. ”Och tillsammans med oliver passar det även med en sexa Martini, så smakar havregrynsgröten ännu mer”.


Sänt den 24 juli 2013

Vid kommunens
traditionella midsommarlunch för tjänstemän, förtroendevalda och vissa särskilt utvalda samhällstoppar, genomförde fr informationsdirektör Anna Skvatt en lansering av sin reviderade motivationsteori för att få anställda arbeta hårt utan förväntan å särskild bonus. Med anledning av detta genomfördes en stimulerande utlottning av trisslotter bland de närvarande vid föredragets slut. Fläderbärsproducent Karl-Rudolf Lundgren, som inte tilläts närvara å denna händelse, menar att alla grepp för att avvänja arbetstagare i sin ivriga förväntan om beröm å belöning äro goda, även om de kostar.

Konkurs studeras.
Det har noterats världen över att staden Detroit gått i konkurs, trots en lång rad passiva räddningsförsök. Även I Heby kommun har fenomenet uppmärksammats och kommunalrådet fr grusgropsägare Hildur af Palle organiserar som värst en studieorganisation, som under fr oppinionsdirektör Sigbritt Fasths, tillika lektor å Forskningsinstitutet för Mirakel & Folktro, trygga ledning, avser resa därstädes för att å ort och ställe studera händelseförloppet. Kommunstyrelsen beviljade omedelbart en betydande budget å forskningsresan, som betraktas som ett unikt tillfälle att lära sig av andras misstag, så att de egna icke skola stå i sämre dager. Antalet deltagare blir betydande, där man vill få svar på frågor som ”hur stora arvoden kunna lämpligen åberopas av ansvariga politiker inför en stundande konkurs” och ”hur länge kan processen förlängas om skulderna tillåts mångdubblas”?
Fläderbärsproducent Karl-Rudolf som inte kan deltaga å grund av platsbrist, förklarar att en konkurs medför störst smärta för högt betalda politiker, när arvoden upphör att förgylla tillvaron, medan det för allmänheten som redan har det sämre inte skola märkas någon skillnad.Sänt den 11 juli 2013

Stöd å föreningslivet.
Kommunens föreningstjänsteman, Evert Ivrig, har även detta år fördelat likvida bidrag å kommunens alla föreningar. Presskonferensen var livligt besökt av såväl press, tv, som upprörda bidragstagare. Främsta bidragsmottagare detta år var gymnastikföreningen ”Vilda Kvinnor” i Tärnsjö, som mottog 300 000 kronor. Vi är väldigt nöjda förklarade pensionerade gymnastikdirektören Hilda Vig. Nu har vi råd att besöka klädesmässan i London för att se vilka färger och tyger som passar bäst till hopp- och bomövningar, förklarar fru Vig. Å andra sida svor förfärligt friherre och klubbordförande Sverker Mittfält, Gillberga Fotbolls- och Skidlöparförening, som många tidigare år varit bidragsutdelningens främste vinnare. Tidigare har vi haft råd att vistas å Medelhavets stränder en god period för att lägga programplan å midsommarfirandet. Nu får vi lov att nöja oss med 14 dar i Oslo, vilket inte alls är lika idéskapande, avslutade friherren. Byalaget i Vittinge fick däremot inga medel med motiveringen att de äro nog så konstruktiva och ihärdiga, att resultaten blir goda nog ändå.

Kommunkris rangordnas.
Att Vittinge kommun svajar i livet och ekonomin är numera välkänt och vadslagningsspelet om när den dagen ska inträffa att kommunen går hädan, har slagit nya rekord. Men kommunalrådet som är av den välsorterade naturen, vill fortfarande ha god ordning på papper, protokoll, planer, personal och pengar även i väntan på frånfället. Därför har hon lagt fram ett förslag till fullmäktigebeslut att krisens verkningar ska inriktas och rangordnas. ”Just nu ser det onekligen en smula allvarligt ut och jag kan inte utesluta att drastiska besparingsåtgärder komma att nödvändiggöras,” förklarar kommunalrådet fr grusgropsägare Hildur af Palle. ”Det kan bli så hårda åtgärder som indragning av kommunala läroböcker, skolmåltidsmjölk, fria kulspetspennor, kortare raster och att intagna (brukarna) på särskilda boenden får bädda sina sängar själva”, berättar fr kommunalrådet. ”Ska kommunen sluta sina dagar ska det ske i den ordning jag på politiska grunder finner lämpligt. Skolan får gå först, eftersom jag funnit den som en i huvudsak onödig utgift. Däremot kan det aldrig bli tal om att slopa föreningsstödet till kommunens fotbollsföreningar”, avslutar Kommunalrådet fr grusgropsägare Hildur af Palle. sitt politiska testamente. Fläderbärsproducent Karl-Rudolf Lundgren åpekar att som ”fartygets” befälhavare, som sist lämnar skutan, måste man sympatisera med tanken att hädanfärden ska ske under organiserade former.Sent 3 juni.

Fläderbärsproducenten
Karl-Rudolf Lundgren svarar å redaktionens djupgrävande intervjufrågor. Att jag är fritidsreporter för Vittingeposten är ett lyckodrag. I denna kommunen händer så mycket att jag lätt kunna vända alla fläderbären ryggen och enbart leva å alla olyckor och bedrövligheter som dagligen inträffar, förklarar han. Som bara idag träffade jag kioskägare Stina Stark (C), tillika ersättande ledamot av Beredningen för fritidssysselsättning, som upprört förklarade att frimärksförsäljningen minskat med flertalet procent sedan datorerna gjort sitt inträde. Tänker de ändå inte å näringslivets samhällsbetydelse, undrar en arg kioskägare. Att försäljningen av chips och lakritskarameller ökat sjufaldigt ser Stina Stark som en dagsslända, även om det ökat hennes månatliga inkomst till det dubbla under den senaste treårsperioden.

Kommunen upphör.
Två pensionärer från kommunens sydöstra provins har ådragit sig partiernas största vrede. I en utredning som de båda åldringarna utfört å oavlönad dagtid, framför man att kommunens ekonomi är så bräcklig att kommunen riskerar upphöra som sådan om åtta år. I en upprörd motpromemoria förklarar Kristdemokraterna och Vänsterpartiet i gemensam skrivning att utredningen är skandalöst undermålig. Enligt deras nyligen konsultstödda beräkning riskerar nämligen kommunen att duka under redan om sju och ett halvt år. Lyssna aldrig å pensionerade kommunförtalare från de provinsiella ytterkanterna, förklarar en upprörd vänsterpartiledare från kommunens mer centrala delar.
Karl-Rudolf anger i ett försök till balanserat uttalande att halva året i perspektivet Kristi födelse till nu är försumbart. Men å andra sidan är halva året en synnerligen lång period för den tonåring som väntar på att få sin nya Iphone nästa julafton.